Klauzula do formularza kontaktowego oraz procedura covid-19Klauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Nauczania Języków Obcych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) poniżej znajdzie Pani/Pan wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centrum Nauczania Języków Obcych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Nauczania Języków Obcych. Tel. 668664202

e mail biuro@dk.biz.pl adres al. Wojska Polskiego 20c 05/800 Pruszków

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu odpowidzi na złożone zapytanie za pośrednictwem formularza zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu prawidłowej realizacji usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania usługi, ustania obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązującego prawa lub w przypadku roszczeń – do ich wygaśnięcia;

Jako administrator Pani/Pana danych osobowych zapewniamy:

prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskaniu ich kopii;

prawo do sprostowania, w przypadku gdy dane są nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy ustaje obowiązek administratora do przechowywania tych danych;

na Pani/Pana żądanie możliwość przenoszenia danych bezpośrednio innemu administratorowi;

Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi kontatk oraz przesłanie fromularza. 

 

Środki ostrożności względem covid-19 

 

Procedura funkcjonowania D&K CNJO Sp.z o o.

 

 • 1. Zasady ogólne

 

 1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.
 2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły.
 3. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne jednorazowe.
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 6. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum
  2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz  rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 9. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem.
 10. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
  z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy.
 11. Pracownik szkoły lub uczeń który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy/szkole. 
 12. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie.
 13. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 14. W łazienkach i obok innych miejsc do mycia rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk.